Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Do ich uiszczania zobowiązani są wprowadzający:

  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • wprowadzający baterie lub akumulatory,
  • wprowadzający pojazdy,
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzający opony oraz oleje i preparaty smarowe.

 

ZWOLNIENIA

  • Z opłaty rejestrowej zwolniony jest wprowadzający baterie i akumulatory, który jest wpisany do tzw. rejestru EMAS i przedłoży stosowną informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu.
  • Oraz  zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorcy, którzy złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów lub produktów w opakowaniach, będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

 

Wysokość stawki opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej ma wynosić:

1) dla mikroprzedsiębiorców - 150 zł;

2) dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy  - 850 zł.

 

Według projektu i przedstawionych tam szacunków Ministerstwa Środowiska wpływy z tytułu uiszczania opłat wyniosą rocznie 6,23 mln zł, a koszty BDO o 3,115 mln zł.

 

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Proces legislacyjny oraz treść projektu.

 

Planowane wejście w życie BDO (Bazy Danych o Odpadach) to 24 styczeń 2018r.