Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 2018 KONSULTACJE
 / 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 2018 KONSULTACJE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw KONSULTACJE

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam  projekt Ministra Środowiska dotyczący ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do 12.06.2018. Zgłoszone uwagi pozwolą opracować stanowisko Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań co do treści Projektu.

Zgodnie z zapowiedziami zmiany są znaczące i zachęcamy do zapoznania się z nimi i współpracę w celu poprawy legislacji w tym zakresie.

 1. zmiany organizacyjne w GIOŚ oraz WIOŚ umozliwiające między innymi wykonywanie tzw. kontroli krzyżowych bez względu na obszar województwa.
 2. wprowadzenie dla inspektorów ochrony środowiska możliwości wykonywania kontroli w systemie całodobowym tj. pracy zmianowej, pozwalającej na przeprowadzanie kontroli również w porze nocnej. 
 3. umożliwienie prowadzenia kontroli interwencyjnych przez inspektorów ochrony środowiska bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia (obowiązek powiadamiania z 7-dniowym wyprzedzeniem pozostałby dla kontroli planowanych);
 4. rozszerzenie uprawnień inspektorów IOŚ podczas wykonywania kontroli oraz umożliwienie prowadzenia czynności rozpoznawczych z wykorzystaniem instrumentów prawnych i technicznych na potrzeby postępowania administracyjnego, polegających m.in. na obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom;
 5. zapewnienie inspektorowi IOŚ pomocy innych organów kontroli lub Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych. Działania te rozszerzają współpracę z innymi organami kontrolnymi i stanowiłyby uzupełnienie narzędzi służących eliminowaniu szarej strefy, obok wzmocnienia obszaru kontrolnego IOŚ;
 6. objęcie działaniami edukacyjnymi z zakresu korzystania ze środowiska innych organów i instytucji (np. Krajową Administrację Skarbową, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną, Policję, Prokuraturę, sądownictwo, samorządy) oraz przedsiębiorców.
 7. zwiększenie wysokości sankcji karnych.
 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie wydawania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska przez organy ochrony środowiska, organ Inspekcji Ochrony Środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.
 9. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może w trakcie kontroli wydać decyzję w przedmiocie wstrzymania z rygorem natychmiastowej wykonalności:
  1. działalności w-zakresie stwarzającej zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska;
  2. oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska.

Do pobrania:

pismo przewodnie - konsultacje.pdf

Projekt rozporządzenia .pdf

Ewentualne uwagi proszę przesłać na adres mailowy: konrad.nowakowski@pioiro.pl

 

 

Ciekawe linki

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/183716/Odpadowa-reforma