Mapa Drogowa - w kierunku Circular Economy - Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ inne spotykane tłumaczenie gospodarka okrężna)

Tematyka GOZ  spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno po stronie administracji, jak i wśród przedsiębiorców. W czerwcu 2016 r. zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Rozwoju w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Do prac w Zespole zostali zaproszeni przedstawiciele resortów: środowiska, edukacji narodowej, energii, infrastruktury i budownictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowa. W roboczych pracach Zespołu uczestniczą również przedstawiciele Izby w osobach, prezes PIOIRO Konrad Nowakowski jak również Dyrektor Działu Doradztwa Środowiskowego INTERSEROH POLSKA Spółka z o.o, przewodniczący Rady Izby Pan Krzysztof Hornicki. W skład zespołu wchodzą przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i inne podmioty, których dotyczy GOZ.

Celem prac Zespołu jest:

  • określenie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron w kontekście transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • wypracowywanie stanowiska do inicjatyw Unii Europejskiej dotyczących transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz
  • opracowanie Mapy Drogowej w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, określającego w szczególności cele i priorytety działania wraz z ich horyzontem czasowym i instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 8 listopada 2016 r. Na spotkaniu przedstawiono koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym oraz powołano członków Zespołu.

Obecny projekt mapy drogowej jest dostępny na stronie www Ministerstwa Rozwoju - Mapa Drogowa - w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Jeszcze w październiku 2017 planowane jest przedstawienie przez Ministerstwo Rozwoju pierwszych zmian projektu wynikających z dotychczasowych prac.

O pakiecie gospodarce o obiegu zamkniętym więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej

Schemat obrazujący GOZ www.ec.europa.eu

Schemat obrazujący GOZ www.ec.europa.eu

 

Planowane wdrożenie GOZ może być powarzną zmianą w stosunku do obecnie funkcjonującym systemem gospodarki odpadami. Przedstawiciele PIOIRO będą uczestniczyć w pracach nad tym istotnym zagadnieniem dla wprowadzających produkty jak również dla branży odzysku.