14 czerwca 2018 w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej L 150 został opublikowany uchwalony w dniu 22 maja 2018 r. przez państwa członkowskie UE pakiet dyrektyw odpadowych, którego celem jest transformacja modelu gospodarczego z linearnego na cyrkularny. 

 

Pakiet Dyrektyw dostępny jest pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:150:FULL&from=PL

 

Pakiet odpadowy wprowadza szereg poważnych zmian które będą krzałtowały gospodarkę w najbliższej przyszłości:

określenie minimalne wymagania dla mechanizmu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (wprowadzający odpowiada za odpady powstałe po swoich produktach oraz ich opakowaniach), 

- zmiana metodologii obliczania poziomów odzysku i recyklingu (odchodzimy od ilości odpadów przekazanych do recyklingu a przechodzimy na masy faktycznie wytworzonych surowców),

- wycofania technologii Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania (MBP) najpóźniej do roku 2027

- zwiększenie wymaganych poziomów recyklingu

 

Dyrektywy wejdą w życie 4 lipca 2018 i Polska bedzie miała 24 miesiące na wdrożenia zapisanych tam zasad i wymagań.