Dnia 9 lipca 2014 roku podpisano dobrowolne porozumienia zawarte pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiego a POLSKĄ IZBĄ ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 70 w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych oraz wielomateriałowych.

Dnia 9 lipca 2014 roku podpisano dobrowolne porozumienia zawarte pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiego a POLSKĄ IZBĄ ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 70 w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z:

  • opakowań wielomateriałowych (porozumienie nr 1/2014),
  • opakowań po środkach niebezpiecznych (porozumienie nr 2/2014),

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013r. poz. 888 ze zm.). Więcej informacji na temat obowiązków wprowadzających środki niebezpieczne oraz opakowania wielomateriałowe w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na stronie BIP:https://bip.lodzkie.pl/component/k2/item/368

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy środki niebezpieczne oraz produkty w opakowaniach wielomateriałowych są zobowiązani zorganizować system zbierania oraz zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych z nich powstałych. Ustawowy obowiązek mozna realizować samodzielnie bądź w ramach zawartego dobrowolnego porozumienia. Dobrowolne orozumienie może podpisać jedynie organizacja samorządu gospodarczegoz z Marszałkiem Województwa właściwym dla jej siedziby. Warunkiem niezbędnym do podpisania porozumienia jest to aby stowarzyszenie reprezentowało wprowadzających produkty w opakowaniach zgodnych z jego zakresem. Członkami Polskiej Izby Opakowań i Recyklingu są zarówno wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jak i produkty w opakowaniach wielomateriałowych, dlatego też PIOIRO stała się stroną dwóch porozumień. 

Wymogi ustawowe dotyczą również treści zawartego porozumienia. Dobrowolne porozumienie powinno w szczególności zawierać cele i terminy realizacji zadania, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy odzysku oraz recyklingu, a także sposób ich kontroli. 


Definicja: Opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane z co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych. Do najpowszechniejszych reprezentatów opakowan wielomateriałowych zaliczamy kartony do płynnej żywności (np. soki czy mleko) oraz powlekany papier tworzywem sztucznym. 
 

Zapraszamy wprowadzających środki niebezpieczne i produkty w opakowaniach wielomateriałowych jak również podmioty związane z zakresem gospodarki odpadami do współpracy.