Już działa Bazy danych o produktach i opakowaniach BDO
 / 

Już działa Bazy danych o produktach i opakowaniach BDO

Bazy danych o produktach i opakowaniach BDO została uruchomiona

 

Obecna funkcjonalność BDO

(przekierowania otwierają się w nowych oknach):

Rejestr-BDO (wymagany login i hasło udostępniane przez właściwe Urzędy Marszałkowskie)

Wniosek rejestracyjny do BDO

Wniosek aktualizacyjny do BDO

Wniosek o wykreślenie z rejestru BDO

Linki do Rejestrów prowadzonych w państwach członkowskich UE (innych niż Rzeczpospolita Polska)

 

 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Wpisu do rejestru: 

  • na wniosek podmiotu lub
  • z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

 

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Formularze są również dostępne na stronie internetowej w formie edytowalnego dokumentu .doc.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056).  

Rozporządzenie określa: 

1) adres strony internetowej rejestru umożliwiającego dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO): www.bdo.mos.gov.pl
2) sposób prowadzenia BDO, 
3) szczegółowych zakres informacji objętych obowiązkiem gromadzenia w BDO, 
4) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników.  

Od kiedy obowiązuje: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia utworzenia BDO.

Link do rozporządzenia

Na mocy nowelizacji ustawy o odpadach od 2020 w BDO będzie prowadzona cała ewidencja gospodarki odpadami. Do tego czasu ewidencja bedzie na dotychczasowych zasadach (dodatkowa ewidancja dla odpadów komunalnych). Ustawowy termin uruchomienia BDO 24 stycznia 2018 r.

Firmy, które są zobowiązane do zgłoszenia swojej działalności do rejestru mają na to 6 miesięcy licząc od 24 stycznia 2018 roku.

Rejestracji podlegają:

  • przedsiębiorcy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach (wg szacunków MŚ 67 tys. firm),
  • przedsiębiorcy wprowadzające pojazdy
  • przedsiębiorcy wprowadzający produkty na rynek (sprzęt, baterie, oleje, opony),
  • organizacje odzysku.


Wysokość stawki opłaty rejestrowej/rocznej ustalono na:

  • 300 zł przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy (według pierwotnego projektu miało być 850 zł)
  • 100 zł mikroprzedsiębiorstwa

23.01.2018 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej i weszło ono w życie 24.01.2018 (Dz.U. 2018 poz. 184).


Oficjalny komunikat w Monitorze Polskim  (otwiera się w nowym oknie)

 

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami


Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21)marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami zwany rejestrem. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO.

Minister Środowiska w formie komunikatu ogłosił informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 118)


Przepisy ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozstrzygają w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust.1). W art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru. Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wzór powyższego wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458)Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się również na stronie internetowej pod następującym adresem:

www.bdo.mos.gov.pl

UWAGA ! Podmiot zobowiązany do złożenia ww. wniosku WYPEŁNIA I PRZESYŁA DO TUT. ORGANU TYLKO TE DZIAŁY, KTÓRE GO DOTYCZĄ.

 

Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się
zgodnie z art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach:

 
1.   w przypadku wszystkich podmiotów:
a)  uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
b)  oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;
 
2.    w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
a)  uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
b)   dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
c)   uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
3.    w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
4.   w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
5.  w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
6.    w przypadku wprowadzających pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

 

 

Podmioty objete obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru sa obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ustawy o odpadach)

Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po sprawdzeniu czy wniosek nie zawiera braków formalnych, dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w formie pisemnej.
Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nada podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i powiadomi podmiot o tym fakcie. Ponadto marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, utworzy dla wnioskodawcy indywidualne konto w BDO oraz powiadomi o jego o aktywacji podając informacje o loginie i haśle dostępu do tego konta.


Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184)

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

 

Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia utworzenia rejestru, zgodnie z treścią art. 78 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150), każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań powinien złożyć zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Zawiadomienie należy przekazać w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Przykład zawiadomienia >>>>>pobierz (wersja edytowalna WORD)


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem 1 stycznia 2014 roku złożyli marszałkowi województwa zawiadomienia zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach są obowiązani zgłaszać marszałkowi jedynie zmiany danych zawartych w złożonym zawiadomieniu. O zmianach należy powiadomić marszałka województwa, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Podobnie powinni postępować przedsiębiorcy, którzy złożą zawiadomienia po 1 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.


Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli zawiadomienie na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub złożą zawiadomienie w trybie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, o których jest mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., w roku, w którym nastąpi złożenie wniosku o wpis do rejestru.

 

Wszystkich wprowadzających wyłącznie opakowania na rynek krajowy, zachęcamy do jak najszybszego złożenia wniosku rejestracyjnego do BDO.

We wniosku należy podać nr BDO współpracującej z Państwem Organizacji Odzysku Opakowań oraz dane korenspondencyjne PIOIRO jeżeli współpracują Państwo z nami w zakresie dobrowolnych porozumień.

 

Informacja tylko dla wytwórców odpadów niebędącymi wprowadzającymi opakowania lub produkty

Na chwilę obecną (2018.06.11) wytwórcy odpadów mogą wypełniać jedynie tabele identyfikującą podmiot i w piśmie przewodnim poinformować urząd, iż rejestrują się w BDO, ponieważ są wytwórcą odpadów. Według rekomendacji Urzędów Marszałkowskich wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach najlepiej jak będą się rejestrować po ukazaniu się zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458), który będzie uwzględniał informację dot. wytwórców odpadów. W przypadku wcześniejszej rejestracji będzie on również wiążąca najwyżej w terminie późniejszym zaistnieje potrzeba uzupełnienia danych rejestrowych poprzez złożenia wniosku aktualizacyjnego. Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych Ministra Środowiska dostępnym na stronie internetowej www.mos.gov.pl projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru jest wskazany z planowanym terminem wydania rozporządzenia na II kwartał 2018 r. Niezależnie od ukazania się nowego wzoru formularza zgłoszenia rekomendujemy rejestracje do 24 lipca 2018 roku. Z wejściem BDO tracą moc pozwolenia na transport odpadów.

 

Pytania i odpowiedzi https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1774658

 

Na podstawie informacji Urządu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,22927,idmp,22,r,r