Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów wchodzą w życie w dniu 24 stycznia 2018r.

24 października opublikowano w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które wchodzi w życie dn. 24 stycznia 2018 i przewiduje oznaczenie samochodów transportujących odpady.  [1].

Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowania środków transportu.

Zakłada, że towary niebezpieczne można transportować razem z innymi odpadami, o ile nie będą miały ze sobą styczności. Transport innych odpadów ma odbywać się w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie się ze sobą różnych rodzajów odpadów, chyba, że odpady te w całości kierowane są do przetwarzania w tym samym procesie.

Transport odpadów ma przebiegać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska – nie może negatywnie wpływać na środowisko, życie lub zdrowie ludzi - zabronione jest wysypywanie, pylenie, wyciek poza środki transportu. Ograniczona ma być do minimum uciążliwość zapachowa.

W rozporządzeniu wymieniono również dokumentację, jaka jest wymagana, aby potwierdzić rodzaj transportowanych odpadów tj.- karta przekazania odpadów, którą określa ustawa a z dn. 14 grudnia 2012 r, faktura sprzedaży odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów, o której również mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2012, dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa w Dz.Urz. UE L190 z 12.07.2006 lub też inne dokumenty potwierdzające rodzaj transportowanych odpadów, jeżeli brak jest powyżej wymienionych.

W rozporządzeniu opisano dokładnie wymagania odnośnie oznakowania środków transportu odpadów. Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości z napisem „ODPADY” wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100mm i szerokości linii minimum 15 mm ma być umieszczona z przodu środka transportu. Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru i wielkości napisu, jeżeli na pojeździe brakuje miejsca na umieszczenie powyższej tablicy. Do transgranicznego transportu odpadów zamiast opisanego wyżej oznaczenia można stosować oznakowania tablicą koloru białego z wielką literą „A” koloru czarnego również o ściśle wyznaczonych wymiarach.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001742/O/D20161742.pdf

wzrór oznakowania środków transportu odpadów

wzór oznakowania środków transportu transgranicznego transportu odpadów

Środków transportu odpadów nie oznacza się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów [2] oraz wówczas, gdy pojazdem tym przewozi się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem, transportujący odpady będzie zobowiązany przewozić je w sposób, który uniemożliwia ich wydostawanie się poza środek transportu, w szczególności wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ogranicza do minimum uciążliwość zapachową. Odpady będą musiały być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj oraz dane zlecającego ich transport, a w przypadku odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, nazwę gminy, z terenu której są odbierane.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne [3].

Podstawa prawna:

[1] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742);

[2] zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

[3] w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Komunikat Ministerstwa Środowiska