O POROZUMIENIU


Zarząd Izby jest jednoosobowy, a obecnym prezesem jest Konrad Nowakowski

Organami PIOIRO są:


Walne Zgromadzenie Członków Izby

Rada Izby

Zarząd Izby

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby, rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów i zadań statutowych, m.in. uchwalanie Statutu i jego zmian, wybór i odwołanie członków Rady Izby, zatwierdzenie rocznego budżetu, ustalanie wysokości składek członkowskich.

Do głównych kompetencji Rady należy ustalanie zasad i nadzór nad polityką finansową PIOIRO oraz ogólna kontrola podejmowanych przez Izbę działań na polu krajowym i międzynarodowym.Zarząd Izby jest jednoosobowy.

PIOIRO

Obowiązki zgodnie z art. 18 Ustawy:

Utworzenie analogicznego systemu dla odpadów powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych

Utworzenie i utrzymanie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych